Наукові публікації Сохор Н.Р.

1. S. I. Shkrobot, N. R. Sokhor, and L. S. Milevska-Vovchuk Clinical Laboratory Predictors of the Outcome of the Acute Period of Atherothrombotic Ischemic Stroke / Neuroscience and Behavioral Physiology, Vol. 48, No. 8, October, 2018 (Scopus).

2. Clinical neurological characteristics of ischemic stroke subtypes in acute phase [Текст] / S. I. Shkrobot, N. R. Sokhor, L. S. Milevska-Vovchuk, I. Ya. Krynetska, M. I. Marushchak, L. V. Shkrobot, O. R. Yasnij // Запорожский медицинский журнал. - 2018. - Т. 20, № 1. - С. 41-46 (Web of Sience).

3. Шкробот С.И., Сохор Н.Р., Милевская-Вовчук Л.С., Ясний О.Р., Шкробот Л.В. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода гемодинамического ишемического инсульта // Georgian Medical News. № 2(263) Февраль 2017. – С. 35-43. Тбилиси-Нью-Йорк (Scopus).

4. S.I.Shkrobot, N.R. Sokhor, L. S.Milevska-Vovcuk, L.V.Shkrobot Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes // Zaporozhye medical journal. 2017. Volume 19, No 3, p. 293-297 (Web of Sience).

5. СИ Шкробот, НР Сохор, ЛС Милевскавовчук Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии им. CC Корсакова, 2017. – Том 117. – Випуск 3-2. Ст. 26-30 (Scopus).

6. Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р.,. Салій М.І., Дуве Х.В. Екстрена та невідкладна медична допомога (інсульти). // Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-3». Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2017. – (384 с). - С. 273-295.

7. Сохор Н.Р. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О.Р. // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С. 84-88.

8. Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті / Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, М. С. Мисула, О. Р. Ясній // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2016. – №6/2. – С. 26-32.

9. М.М. Долженко Патогенетичні чинники та клініко-функціональна характеристика хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту /М.М. Долженко, Л.М. Грубяк, Н.Р. Сохор // Ліки України. – 2016. – №1 (26). – С. 39-43.

10. Долженко М. М. Морфофункціональний стан екстракраніальних артерій у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту / М. М. Долженко, Л. М. Грубяк, Н. Р. Сохор // Український кардіологічний журнал. - 2016. - № 5. - С. 44-50.

11. М.М. Долженко Морфо-функціональний стан серця та центральної гемодинаміки у хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту / ММ Долженко, ЛМ Грубяк, НР Сохор // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. ПЛ Шупика. – 2016. – Випуск 25. – С. 175-187.

12. Активність каспази-3 та катепсину D при різних підтипах ішемічного інсульту / Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2015. – №6/4 (11). – С.18-24.

13. Сохор Н.Р. Деякі особливості гострого періоду атеротромботичного ішемічного інсульту у гострому періоді // Вісник наукових досліджень. 2015. – №2. – С. 64-67.

14. Н.Р. Сохор Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді // Український вісник психоневрології. – 2015. – Том 23, випуск 2 (83). – С.26-31.

15. Сохор Н.Р. Порівняльна характеристика параметрів церебрального кровотоку у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №3. – С. 18-21.

16. Сохор Н.Р. Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2. – С. 114-118.

17. Сохор Н.Р. Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2. – С. 114-118.

18. Активність катепсину D у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В., Ясній О.Р. // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №3 (71). – С. 140-144.

19. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р. Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Мусієнко А.М. // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72). – С. 147-151.

20. Н.Р. Сохор Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот // Український неврологічний журнал. – 2014. – №3-4. – С. 22-27.

21. Сохор Н.Р., О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом // Укр. мед. часопис. - 2014. - № 5. - С. 68-70.

22. Н. Р. Сохор. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода кардиоэмболического инсульта у больных с фибриляцией предсердий // Вестник врача. – 2013. – №4. – С. 153-158.

23. Сохор Н.Р. Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №2. – С. 168-172.

24. Н.Р. Сохор Чинники, що впливають на вміст активних форм кисню та апоптоз лейкоцитів крові у гострому періоді ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Том 17, №4 (68). – С. 135-140.

25. Н.Р. Сохор Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту у гострому періоді ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна // Медична хімія. – 2013. – №2. – С. 72-76.

26. Н.Р. Сохор Медіатори запалення у гострому підтипі різних підтипів ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Р. Ясній // Буковинський медичний вісник. 2013. – Том 17, №1 (65). – С. 126-129.

27. Сохор Н.Р. Чинники, що впливають на вміст прозапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Стоян С.Б. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Том ХІІ, №1 (43). – с. 148-151.

28. Н.Р. Сохор Деякі особливості клітинного імунітету при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді // Вісник наукових досліджень. – 2013 – №4. – С. 17-19.

29. Сохор Н.Р. Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Грубяк Л.М. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №2. – С. 54-56.

30. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Грубяк Л.М. Можливість та доцільність реорганізації роботи реєстратури поліклінічних закладів. // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2013. - № 2. – С. 8-11

31. Н.Р. Сохор Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, Л.М. Грубяк // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – №5 (59). С. 74– 78.

32. Сохор Н.Р. Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №3. – С. 48-50.

33. Н.Р. Сохор Апоптоз лейкоцитів крові при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 181-184.

34. С.І. Шкробот, Сохор Н.Р. Бударна О.Ю. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 153-154.

35. С.І. Шкробот, Бударна О.Ю., Салій З.В., Сохор Н.Р. Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі. // Вісник наукових досліджень. - № 3. – 2010. - С. 22.

36. С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор. Диференційований підхід у лікуванні хворих із неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. // Міжнародний неврологічний журнал. - №3(25), 2009. – С. 20-26.

37. С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, О.Р.Ясній. Нові можливості ноотропної терапії у хворих із дисциркуляторною енцефалопатією. // Український неврологічний журнал. - №2(11). - 2009. – С. 90-95.

38. С.І. Шкробот, Н.Р.Сохор, О.Ю.Бударна Л.В.Шкробот, Ясній О.Р. Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку. // Український неврологічний журнал. - №4(13). - 2009. – С. 64-69.

39. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Препарат «ноофен» у лікуванні астенодепресивних розладів у хворих з церебральними захворюваннями на фоні супутньої патології шлунково-кишкового тракту. // Вісник наукових досліджень. № 4, 2006. – С. 34-36.

40. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Досвід застосування препаратів „PRO SELENIUM” та кальцеміну у хворих з неврологічними проявами ОХХ. // Журнал психиатрии и медицинской психологии, № 21(12), 2004. - С. 140-142.

41. Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О. Р. Використання кальцеміну для корекції остеодефіцитних змін у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я №22/2004. - Київ.

42. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Колеснікова Л.І. Корекція мембранодеструктивних змін препаратом “pro selenium” у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу з різною мінеральною щільністю кісткової тканини // Український вісник психоневрології. –2003. – т.11, в.1(34). – С. 24-27

43. С.І. Шкробот, Н.Р. Сохор, О.С. Островська Мінеральна щільність та показники обміну кісткової тканини у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу. // Проблеми остеології. – т.6. - № 1-2. – 2003. – С. 131-132.

44. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Неврологія. // В кн. “Проблеми остеопорозу” за ред. проф. Ковальчука Л.Я.// Тернопіль: “Укрмедкнига”. – 2002. – С. 284-307

45. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Ефективність застосування антиоксидантів у комплексній терапії хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Вісник наукових досліджень. – 2000. -№ 2. – С.67-68

46. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Остеопенічний синдром у хворих з неврологічними проявами поперекового остеохондрозу // Вісник наукових досліджень. –2000. -№ 3. – С.80-82