Наукові публікації Сохор Н.Р.

1. Сохор Н.Р. Деякі особливості гострого періоду атеротромботичного ішемічного інсульту у гострому періоді // Вісник наукових досліджень. 2015. – №2. – С. 64-67.

2. Н.Р. Сохор Клініко-гемодинамічні особливості різних підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді // Український вісник психоневрології. – 2015. – Том 23, випуск 2 (83). – С.26-31.

3. Сохор Н.Р. Порівняльна характеристика параметрів церебрального кровотоку у гострому періоді різних підтипів ішемічного інсульту // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №3. – С. 18-21.

4. Сохор Н.Р. Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2. – С. 114-118.

5. Н. Р. Сохор Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода кардиоэмболического инсульта у больных с фибриляцией предсердий // Вестник врача. – 2013. – №4. – С. 153-158.

6. Сохор Н.Р. Морфометричні показники серця у гострому періоді лакунарного інсульту // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2015. – №2. – С. 114-118.

7. Сохор Н.Р. Активність супероксиддисмутази при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – №2. – С. 168-172.

8. Н.Р. Сохор Апоптоз лейкоцитів крові при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2013. – №2. – С. 181-184.

9. Н.Р. Сохор Чинники, що впливають на вміст активних форм кисню та апоптоз лейкоцитів крові у гострому періоді ішемічного інсульту // Буковинський медичний вісник. – 2013. – Том 17, №4 (68). – С. 135-140.

10. Н.Р. Сохор Деякі особливості клітинного імунітету при різних підтипах ішемічного інсульту у гострому періоді // Вісник наукових досліджень. – 2013 – №4. – С. 17-19.

11. Сохор Н.Р. Особливості морфометричних показників серця у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Грубяк Л.М. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №2. – С. 54-56. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

12. Н.Р. Сохор Морфометричні показники серця як предиктори перебігу ішемічного гемодинамічного інсульту у гострому періоді / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, Л.М. Грубяк // Міжнародний неврологічний журнал. – 2013. – №5 (59). С. 74– 78. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

13. Сохор Н.Р. Церебральна та центральна гемодинаміка у гострому періоді гемодинамічного ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І. // Вісник наукових досліджень. – 2013. – №3. – С. 48-50. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, підготовлено статтю до друку).

14. Активність катепсину D у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Кулак О.В., Ясній О.Р. // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №3 (71). – С. 140-144. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

15. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р. Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Мусієнко А.М. // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72). – С. 147-151. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

16. Н.Р. Сохор Мітохондріальна дисфункція у гострий період ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот // Український неврологічний журнал. – 2014. – №3-4. – С. 22-27. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

17. Активність каспази-3 та катепсину D при різних підтипах ішемічного інсульту / Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, О. Ю. Бударна, О. Р. Ясній // ScientificJournal «ScienceRise: Medical Science». – 2015. – №6/4 (11). – С.18-24. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

18. Н.Р. Сохор Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту у гострому періоді ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна // Медична хімія. – 2013. – №2. – С. 72-76. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

19. Н.Р. Сохор Медіатори запалення у гострому підтипі різних підтипів ішемічного інсульту / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Р. Ясній // Буковинський медичний вісник. 2013. – Том 17, №1 (65). – С. 126-129. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

20. Сохор Н.Р. Чинники, що впливають на вміст прозапальних цитокінів у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Стоян С.Б. // Клінічна та експериментальна патологія. – 2013. – Том ХІІ, №1 (43). – с. 148-151. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

21. Сохор Н.Р. Вміст стабільних метаболітів оксиду азоту та ендотеліну-1 при різних підтипах ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Ясній О.Р. // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С. 84-88. (Автором проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

22. Предиктори геморагічної трансформації при кардіоемболічному ішемічному інсульті / Н. Р. Сохор, С. І. Шкробот, М. С. Мисула, О. Р. Ясній // Scientific Journal «ScienceRise: Medical Science». – 2016. – №6/2. – С. 26-32. (Здобувачем проведений відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, зроблені висновки, підготовлено статтю до друку).

23. М.М. Долженко Патогенетичні чинники та клініко-функціональна характеристика хворих на артеріальну гіпертензію після перенесеного ішемічного інсульту /М.М. Долженко, Л.М. Грубяк, Н.Р. Сохор // Ліки України. – 2016. – №1 (26). – С. 39-43. (Автором здійснено відбір хворих, проведена клініко-неврологічна характеристика).

24. Шкробот С.І. Клінічні особливості перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми та гострого періоду ішемічного інсульту / Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Шкробот Х.В. / Матеріали підсумкової LVII науко-практичної конференції. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. – С. 48. (Автором проведений відбір хворих, аналіз результатів, підготовлено тези до друку).

25. Шкробот С.І. Ішемічний інсульт: роль гемодинамічних факторів при різних підтипах // Шкробот С.І., Сохор Н.Р. // Матеріали науково-практичної конференції «Карпатські читання» Ужгород, 4-6 червня 2015 р. С.36 (Автором проведений відбір хворих, аналіз результатів, підготовлено тези до друку).

26. Шкробот С.І. Клініко-гемодинамічні особливості підтипів ішемічного інсульту у гострому періоді // Шкробот С.І., Сохор Н.Р. // Матеріали науково-практичної конференції «Карпатські читання» Ужгород, 4-6 червня 2015 р. С.37 (Автор провела відбір хворих, аналіз результатів, підготувала тези до друку).

27. Шкробот С.І. Медіатори запалення у гострому періоді ішемічного гемодинамічного інсульту / Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Матеріали науково-освітнього форуму «Академія інсульту» Київ, 12-13 листопада 2015 р. С. 29 (Автор провела відбір хворих, аналіз результатів, підготувала тези до друку).

28. Н.Р. Сохор Деякі особливості морфометричних показників серця у хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом / Н.Р. Сохор, С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна // Український неврологічний журнал. – 2013. – №3. – С. 156 (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти діагностики та лікування захворювань нервової системи», присвяченої 110-річчю заснування кафедри неврології Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця Київ, 19 – 20 вересня 2013 р. (Автор провела відбір хворих, аналіз результатів, підготувала тези до друку).

29. Гемодинамічні показники у гострому періоді кардіоемболічного ішемічного інсульту / Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Салій З.В., Бударна О.Ю., Мілевська-Вовчук Л.С., Мисула М.С. // Матеріали підсумкової LVIII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Тернопіль, 17 червня 2015 р. С. 82-83. (Автором проведений відбір хворих, аналіз результатів, підготовлено тези до друку).

30. Сохор Н.Р. Клініко-патогенетичні особливості перебігу кардіоемболічного ішемічного інсульту, ускладненого геморагічною трансформацією / Сохор Н.Р., Шкробот С.І. // Матеріали науково-практичної конференції «Карпатські читання» Ужгород, 9-11 червня 2016 р. С.21-22. (Автором проведений відбір хворих, аналіз результатів, підготовлено тези до друку).

31. Сохор Н.Р. Клініко-неврологічні характеристики різних підтипів ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини» Тернопіль, 15 червня 2016 р. С. 187-188. (Автором проведений відбір хворих, аналіз результатів, підготовлено тези до друку).

32. Шкробот С. І. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту / Шкробот С. І., Сохор Н. Р., Бударна О. Ю. // Матеріали IV-го Національного конгресу неврологів, психіатрів та наркологів України «Доказова медицина в неврології, психіатрії та наркології. Сьогодення й майбутнє» (Україна, Харків, 3–5 жовтня 2012 р.). (Автором проведений відбір хворих, аналіз результатів, підготовлено тези до друку).

33. Сохор Н.Р. Зміни вмісту ендотеліну-1 у гострому періоді ішемічного інсульту / Сохор Н.Р., Шкробот С.І., Бударна О.Ю. // Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13-14 березня 2014 р.: Івано-Франківськ, 2014. – С. 65-66. (Автор провела відбір хворих, аналіз і узагальнення результатів, підготовувала тези до друку).

34. Шкробот С.І. Ендотеліальна дисфункція та периферичний опір судин у гострому періоді ішемічного гемодинамічного інсульту / С. І. Шкробот, Н. Р. Сохор, Т. Б. Ханас // Матеріали XIV Конгресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств, (04-06 жовтня 2012 року, м. Донецьк) Донецьк; Київ ; Чікаго, 2012. – С. 236.

35. Шкробот С.И., Сохор Н.Р., Милевская-Вовчук Л.С., Ясний О.Р., Шкробот Л.В. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода гемодинамического ишемического инсульта // Georgian Medical News. № 2(263) Февраль 2017. – С. 35-43. Тбилиси-Нью-Йорк.

36. S.I.Shkrobot, N.R. Sokhor, L. S.Milevska-Vovcuk, L.V.Shkrobot Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes // Zaporozhye medical journal. 2017. Volume 19,No 3, p. 293-297.

37. СИ Шкробот, НР Сохор, ЛС Милевскавовчук Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта // Журнал неврологии и психиатрии им. CC Корсакова, 2017. – Том 117. – Випуск 3-2. Ст. 26-30.