На кафедрi навчаються студенти 4 та 6 курсу медичного факультету та факультету іноземних студентів за спеціальністю "Медицина", IV курсу стоматологічного факультету; ІІІ курсу медичного факультету спеціалізація "Парамедик", ННІ ПО: лікарі-інтерни та лікарі-курсанти із спеціальностей "Неврологія", "Загальна практика-сімейна медицина", "Медицина невідкладних станів", "Внутрішня медицина", "Ортопедія та травматологія", "Педіатрія"; ННІ медсестринства: "Медсестринство в неврології", "Bachelor Nursing" (4 курс) та "ADN" (2 курс). Навчання здiйснюється згiдно з програмами, затвердженими Центральним методичним кабiнетом МОЗ України. Успiшна реалiзацiя навчальної програми можлива завдяки потужнiй клiнiчнiй базi Тернопільської обласної комунальної клінічної психо-неврологічної лікарні, яка включає 5 неврологічних, а також відділення невідкладних станів. Лікарня володіє сучасними діагностичними, лікувальними та реабілітаційними потужностями. Особливістю навчального процесу на кафедрі є методика проведення практичного заняття, яка закладаючи основи постановки топічного та клінічного діагнозу, сприяє формуванню у студентiв паростків клiнiчного мислення.


Доц. Бударна О.Ю. під час практичного заняття (online) (2020 рік)

Проведено перший тур олімпіади з предмету "Неврологія" серед студентів медичного факультету. В олімпіаді взяли участь 34 студенти. Переможцями визнано таких студентів: Стахів Т.Т. 409 гр. - перше місце, Палій С.М. 418 гр. - друге місце, Дичик З.О. 420 гр. - третє місце (2020 рік)

Доц. Бударна О.Ю. Практичне заняття. Огляд тематичних хворих із студентами (2019 рік)

Ас. Дуве Х.В. Практичне заняття. Огляд тематичних хворих із студентами (2019 рік)


Доц. Мілевська-Вовчук проводить практичне заняття (2017 рік)

Ас. Дуве Х.В. проводить практичне заняття (2017 рік)

Доц. О.Ю. Бударна на практичному занятті (2016 рік)

Проф. С.І. Шкробот з студентами медичного факультету в кабінеті МРТ (2016 рік)

За період з 2007 року на кафедрі запроваджено викладання системою «Єдиного дня». Відповідно до нових вимог були створені робочі програми, вдосконалено методичні розробки до практичних занять. Педагогічний процес оптимізовано мультимедійним супроводом до лекцій (на трьох мовах – українській, російській та англійській), який щороку оновлюється та поповнюється. З предметів «Неврологія» і «Психіатрія» створено презентації до практичних занять, які включають схеми, діаграми, малюнки, відеофрагменти, фотографії за темою заняття, що дозволило підняти викладання на новий рівень. Для практичного спрямування навчального процесу на медичному, стоматологічному факультетах та факультеті іноземних студентів використовуються протоколи обстеження неврологічного та психіатричного хворого, які є основною складовою контролю практичної частини роботи студента. За системою Єдиного дня» тривалість практичної частини – 180 хв. З них: - організаційна частина – 5 хв (9.00-9.05); - практична робота студентів: а) оволодіння методикою дослідження хворого з неврологічною патологією (з фіксацією алгоритму встановлення топічного та клінічного діагнозу в робочих зошитах (09.05-10.20); б) робота біля ліжка хворого – курація пацієнтів з патологією, яка вивчається, оволодіння практичними навичками, заповнення протоколу дослідження хворого (10.20-11.15); в) самостійна робота студентів (11.16-12.00); З 12.30 по 14.00 – семінар, де розглядаються основні питання теми, моделюються клінічні ситуації, розв’язуються ситуаційні задачі за системою «Крок-2». Заняття проводяться на базі 5 неврологічних відділень та відділення кризових станів. 14.15-15.00. – контроль знань студентів.

Доц. О.Ю. Бударна на практичному занятті (2016 рік)

Доц. З.В. Салій на практичному занятті (2016 рік)

Створено відеофільми для засвоєння матрикулярних навичок «Методика дослідження хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу», «Методика дослідження хворого з радикулопатією», «Дослідження хворого із параноїдною формою шизофренії», «Дослідження розладів особистості у хворих на епілепсію», які розміщені на Web-сторінці. Впроваджено контроль практичних навичок за системою ОСКІ.

Кафедрою виданi: "Методичнi рекомендацiї до практичних занять з неврологiї", "Методичнi рекомендацiї студентам лiкувального факультету до самостiйної позааудиторної роботи з неврологiї", методичнi вказiвки для студентiв та iнтернiв "Схема iсторiї хвороби" українською та англійською мовами. Видано пiдручники: для студентів іноземного факультету «Neurology in lectures»; для студентів ННІ медсестринства "Медсестринство в неврологiї", розділ в посібнику «Сімейна медицина», розділ „Неврологія” у монографії „Проблеми остеопорозу”. Активно використовуються в навчальному процесі компакт-диски "Судиннi захворювання головного i спинного мозку".

Методичні рекомендації:

  1. Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості. Методичні рекомендації, Київ, 2014. - 36 с.

2. Шкробот С.І., Мисула М.С. Оптимізація діагностичної та лікувальної тактики хворих, які перенесли ішемічний інсульт. Київ, 2016. -26 с.

3. Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С., Дуве Х.В., Вовчук В.В. Оптимізація лікування хронічної ішемічної хвороби мозку за допомогою хелатних сполук гамма-аміномасляної кислоти з магнієм. Київ, 2016. - 24 с.

Інформаційні листи:

1. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Метод прогнозування перебігу гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. Інформаційний лист. № 320-2016. м. Київ.

2. Шкробот С.І., Сохор Н.Р. Визначення предикторів розвитку геморагічної трансформації у гострому періоді ішемічного кардіоемболічного інсульту. Інформаційний лист. № 321-2016. м. Київ.

Topical diagnosis of the nervous system patology. Diagnostic's search algoritm / Shkrobot S.I., Budarna O.Ya., Saliy Z.V., Sokhor N.R., Milivska-Vovchuk L.S Тернопіль: ТДМУ. - 2019. - 156 с.

Віртуальна програма "Діагностика порушень пам'яті" (2013 рік)

Віртуальна програма "Топічна діагностика ураження рухового шляху на різних рівнях" (2014 рік)

Лекції для іноземних студентів (2008 рік)

Схема написання історії хвороби для іноземнх студентів (2012 рік)

Схема написання історії хвороби для студентів медичного факультету (2012 рік)

Підручник для студентів іноземного факультету (2017 рік)

Посібник для лікарів-інтернів з підготовки дол складання ліцензійного іспиту "Крок-3" (2017 рік)

Посібник для студентів медичного факультету (2018 рік)

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їхніх здібностей, науково-дослідну роботу й творчу діяльність. Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача в позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента. Організація та проведення індивіду. На виконання рішення серпневої Вченої ради університету п.16, обов’язковою складовою вивчення дисципліни «Неврологія» є індивідуальна робота студента. До робочого навчального плану внесені наступні її види: участь у міжвузівських олімпіадах та міжвузівських і міжнародних конференціях з надрукуванням наукової роботи та отриманням призового місця – додатково 6 балів; участь у внутрішньовузівских олімпіадах і студентських наукових конференціях з надрукуванням наукової роботи та отриманням призового місця – додатково 5 балів; участь в міжвузівських олімпіадах та міжвузівських і міжнародних конференціях – додатково 4 бали; участь у внутрішньовузівских олімпіадах і студентських наукових конференціях – додатково 3 бали; виготовлення схем, таблиць, алгоритмів діагностичного пошуку – додатково 2 бали; написання реферату – додатково 1 балальних занять доручається найбільш кваліфікованим викладачам.

Для лікарів за фахом «Неврологія» до 2019 р. двічі на рік проводяться передатестаційні цикли, з 2011 року запроваджено цикли тематичного удосконалення за темами: «Судинна патологія головного та спинного мозку», «Захворювання периферичної нервової системи», з 2020 р. цикли "Інфекційні ураження нервової системи", "Демієлінізуючі захворювання нервової системи". При вивченні більшості теоретичних та практичних тем лікарів-інтернів та студентів-гуртківців орієнтують на поглиблений пошук нових розробок з використанням комп'ютерних інформаційних мереж, таких як Internet. До кожного розділу навчальної програми з психіатрії, наркології та медичної психології співробітниками кафедри розроблені клінічні задачі та тести, що широко використовуються як під час індивідуальної підготовки (друкована збірка цих тестів та задач), так і в процесі практичних занять.