Наукові публікації доц. Салій Зої Василівни


 • С.І. Шкробот, М.І.Салій, З.В.Салій, Ю.В. Геряк. Хвороба Хіраями, клінічні випадки // Український вісник психоневрології. 2021. Том 29, випуск 4(109). – С. 22-26

 • Салий З.В. Послеоперационная когнитивная дисфункция у ортопедических больных // Norwegian journal of development of the international science. 2021. - №72 (Vol. 1). - P. 34-37

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Салій М.І., Дуве Х.В. Курс за вибором "Актуальні проблеми цереброваскулярної патології" - особливості впровадження в умовах дистанційного навчання // Медична освіта. - 2021. - №2. - С. 133-137

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І.. Характеристика хворих із наслідками черепно-мозкової травми за провідним неврологічним посттравматичним синдромом // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. - 2021.- № 2. - С. 123-126

 • Салій З.В. Хронічна посттравматична енцефалопатія: погляд на проблему // Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2020. - 3(5). - C. 167-174

 • Salii Z., Shkrobot S., Salii M. Features of the clinic of the distant period operated traumatic intracranial hematomas // Norwegian journal of development of the international science. 2020. - №50 (Vol. 1). - P. 16-20

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Гендерні особливості оцінки якості життя пацієнтів у віддаленому періоді черепно-мозкової травми // Громадське здоров'я в соціальному і освітньому просторі - виклики сьогодення і перспективи розвитку. 2020. -(2). - С. 42-43

 • Салий З.В.,Шкробот С.И., Салий М.И. Некоторые особенности отдаленного периода легкой черепно-мозговой травмы. Доброхотовские чтения. Махачкала. 2020. -N 5. - С. 54-57

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Оценка когнитивных функций у пациентов в отдаленном периоде оперированных травматических интракраниальных гематом. Давиденковские чтения. Санкт-Петербург. 2020. - C. 369-370

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.М. Деякі особливості імунних порушень у віддаленому періоді черепно-мозкової травми // Український вісник психоневрології. – 2017. - т.25. вип. 1 (90). - С. 103-104

 • Салій З.В. Оцінка вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16,+ CD22+-лімфоцитів у пацієнтів з різними варіантами перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. 2017 - № 1. - С. 47-50

 • Салій З.В. Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3 (81). – С. 157-158

 • Салій З.В. Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3 (81). – С. 158-159

 • Салій З.В., Шкробот С.І. Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Український неврологічний журнал. – 2016. – № 2. – С.15-19

 • Салій З.В. Особливості перебігу віддалених наслідків черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С.92-95

 • Салій З.В. Вміст АФК+, РІ+, AnV+ у пацієнтів з наслідками черепно-мозкової травми залежно від морфометричних характеристик головного мозку // Буковинський медичний й вісник. – 2016. – том 20, № 2 (78). – С.144-147

 • Салій З.В., Шкробот С.І. Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Український вісник психоневрології. – 2016. – № 2 (24). – С. 23-27

 • Салій З.В. Особливості стану мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // ScienceRise. Medical science – 2016. – № 6. – С.41-44

 • Салій З.В. Морфометрична характеристика мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – C. 98-102.

 • Шкробот С.И., Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом // Doctor Axborotnomasi. – № 1. – 2015. – С.63-68

 • Салій З. В. Особливості формування неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С.52-55

 • Салій З. В. Результати оцінки неврологічного статусу у хворих з наслідками черепно-мозкової травми з використанням шкали NOS-TBI // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2015. – № 2-3. – C.130-134

 • Салій, З. В., Шкробот С.І. Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С.165-169

 • Салій З. В. Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Вісник морфології. – 2015. – № 1 (Т.21). – C. 205 - 208

 • Салій З. В., Шкробот С.І. Взаємозв'язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С.68-72

 • Салій З. В., Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивногота неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 7. — С.52-56

 • Салій З.В. Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черпно-мозкової травми // Sсience Rise. — 2015. - № 8/3. – С.58-64

 • Салій З.В. Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом // Український неврологічний журнал. – 2014. – № 3-4. – С. 117

 • Салій З.В. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми // Архів психіатрії. – 2014. – №4(79). – С.87-90

 • Салий З.В. Оценка качества жизни больных в отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // CURIERUL medical. – 2014. – Vol.5, №4. – С. 10-13.

 • Салий З.В. Факторы, влияющие на оценку качества жизни в отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2014. – Том VI., № 3. – С.63-67.

 • Салий З.В. Клинико-морфологические соотношения у больных с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы Universum: Медицина и фармакология: электрон. научн. журн. – 2014. – № 3 (4) - C.67-72

 • Салій З.В., Шкробот С.І. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми // Ж. архів психіатрії. 2014. – №4 (79). - С. 87-90

 • Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом // Журнал неврологи и психиатрии. - 2014. – 12. - Вип. 2. - С. – 33-37

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Іванчишин М.В. Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2014. – № 1(20). – С. 109-112.

 • С.І. Шкробот, Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. - 2012. - № 2. - С. 142-144

 • С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту // Український вісник психоневрології. - 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 135-136

 • С.І. Шкробот, З. В. Салій, С. І. Шкробот, М. І. Салій. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х.: Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т.20. - № 3. – С. 135-136

 • Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. -2012. - № 2. - С. 142-144

 • Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту // Український вісник психоневрології. - 2012. - т. 20, вип. 3(72). – с. 135-136

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Аль Хашим, Гара І.І. Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 4(65). - С. 134-135

 • Шкробот С.І., Салій З.В, Бударна О.Ю. Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 90-93

 • Шкробот С.І., Гара І.І.,Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Групи ризику виникнення остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією // Український вісник психоневрології. - 2007.- Том 15, вип. 1 (50). – С. 137-138

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Аль Хашим Ахмед Пароксизмальні стани у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з дисциркуляторною енцефалопатією // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. - 2006. - № 1-2 (9-10). – С. 96-97

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Фурдела М.Я. Деякі аспекти остеодефіцитних змін у осіб з вегетативною дисфункцією // Укр. Вісник психоневрології. – 2005.- Т. 13, вип. 2 (43). – С. 31-32

 • Шкробот С.І., Салій З.В. Динаміка кількості й ультраструктури великих грануловмісних лімфоцитів периферійної крові у хворих на ішемічний інсульт під впливом комбінованої терапії // Укр. вісник психоневрології. – 2004. - Том 12, вип. 1(38). – С. 81-82

 • Шкробот С.І., Салій З.В. Вплив магнітно-лазерного опромінення на регіонарну гемодинаміку у хворих з різними клініко-неврологічними варіантами поперекового остеохондрозу // Шпитальна хірургія. – 2003. - № 1. – С. 81-84

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Фурдела М.Я. Роль сучасного підручника в навчальному процесі // Медична освіта. –2003. - № 2. – С. 228-229

 • Шкробот С.І., Дорогий А.М., Гара І.І., Нечай Є.О, Салій З.В., Фурдела М.Я. Стан кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативною дисфункцією // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 95 – 96

 • Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Фурдела М.Я. Стан кісткової тканини в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС // Проблеми остеології. – т.6. -№ 1-2. – 2003. – С. 129-130

 • Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Проблеми та перспективи навчання студентів-іноземців на кафедрі нервових хвороб // Медична освіта. - № 3. – 2002. –С. 215-216