Наукові публікації доц. Салій З.В.

1. Шкробот С.І., Салій З.В. Терміни госпіталізації як фактор відновлення неврологічного дефіциту у хворих на ішемічний інсульт Мат. ХLІІ наук.-підсумк. конф. ТДМА “Здобутки клінічної та експериментальної медицини”. – Тернопіль: ”Укрмедкнига”. – 1999. –Вип.4. - С. 197-200

2. Шкробот С.І., Гара І.І, Салій З.В., Нечай Є.О. Шляхи підвищення ефективності післядипломної підготовки лікаря-невропатолога // Матеріали навчально-методичної конф. “Сучасні проблеми підготовки фахівців у вищих медичних та фармацевтичних закладах І-ІУ рівнів акредитації МОЗ України (Київ-Тернопіль). – Тернопіль: ”Укрмедкнига”. – 1999. – С. 666

3. Шкробот С.І., Салій З.В. Міжпредметна інтеграція як форма удосконалення підготовки медичних сестер на кафедрі нервових хвороб // Матеріали навчально-методичної конференції “Проблеми інтеграції в медичному вищому навчальному закладі”. – Тернопіль: “Укрмедкнига”. –1999. – С. 186-188

4. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Застосування моделей сестринського догляду в навчанні медсестер // Матеріали 8 конгресу СФУЛТ. –Львів-Трускавець. – 2000. – С. 48-49

5. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В. Про підвищення ефективності навчання лікарів-невропатологів // Матеріали 8 конгресу СФУЛТ. –Львів-Трускавець. – 2000. – С. 49.

6. Шкробот С.І., Гара І.І, Салій З.В. Перспективи інформаційно-комп’ютерних технологій у медичній освіті // Медична освіта. –Всеукраїнська науково-практична конференція “Телекомунікаційні технології в медичній освіті" 5-6.05. - 2002. - № 2. – С. 114-116

7. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Проблеми та перспективи навчання студентів-іноземців на кафедрі нервових хвороб // Медична освіта. - № 3. –2002. –С. 215-216.

8. Шкробот С.І., Салій З.В. Вплив магніто-лазерного опромінення на регіонарну гемодинаміку у хворих з різними клініко-неврологічними варіантами поперекового остеохондрозу. // Шпитальна хірургія. – 2003. - № 1. – С. 81-84

9. С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, М.Я. Фурдела Роль сучасного підручника в навчальному процесі. // Медична освіта. –2003. - № 2. – С. 228-229.

10. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В. Оптимізовані програми фармакотерапії порушень центральної та церебральної гемодинаміки і гемореології у хворих з ішемічними розладами мозкового кровообігу в залежності від віку. // Актуальні питання неврології і нейрохірургії (тези доповідей наук.-практ. конф невропат. та нейрохіргами Західного регіону з міжнародною участю), 15-16.У.2003. –Львів 2003. – С. 65-66.

11. С.І. Шкробот, А.М.Дорогий, І.І. Гара, Є.О. Нечай, З.В. Салій М.Я. Фурдела Стан кісткової тканини у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативною дисфункцією. // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2003. - № 1. – С. 95 – 96.

12. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І. Досвід співпраці кафедри нервових хвороб із закладами практичної охорони здоров’я. // Матеріали наук-практ. конф. «Проблеми медичної та фармацевтичної освіти і шляхи підвищення якості підготовки лікарів і фармацевтів в Україні. Харків. – 5-7 листопада. – С.225.

13. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Фурдела М.Я. Стан кісткової тканини в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Проблеми остеології. – т.6. -№ 1-2. – 2003. – С. 129-130.

14. С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, О.Ю. Бударна Методические указания студентам медицинского факультета к практическим занятиям по нервным болезням. // Тернополь, «Укрмедкнига». –2003. – 123 с.

15. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В. Роль самостійної роботи в модульній системі навчання лікарів-невропатологів в інтернатурі. // Роль самостійної роботи у становленні майбутнього фахівця. Наук.-метод. конф., Тернопіль, 5-6 квітня 2004 р. – С. 272.

16. С.І. Шкробот, А.М. Дорогий, І.І. Гара, З.В. Салій, М.Я.Фурдела Фактори ризику виникнення остеодефіцитних змін у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативнною дисфункцією. // Матеріали підсумкової науково-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 3-4 червня 2004, Тернопіль, Укрмедкнига. – С. 61.

17. С.І. Шкробот, З.В. Салій, І.І. Гара, С.Б. Стоян Досвід застосування ділцерену в лікуванні хворих на геморагічний інсульт. // Матеріали підсумкової науково-практ. конф. «Здобутки клінічної і експериментальної медицини», 3-4 червня 2004, Тернопіль, Укрмедкнига. – С. 62.

18. Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Стоян С.Б Деякі особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту у хворих з ураженням магістральних артерій голови. // Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. «Су-часні методи профілактики, діагностики та лікування церебральних ішемій, зумовлених патологією магістральних судин», 12-13 жовтня 2004, Запоріжжя. - С. 91.

19. С.И. Шкробот, З.В.Салий, А.Н. Дорогый, И.И. Гара Фармакотерапия неотложных состояний в клинике нервных болезней. // Методические указания для самостоятельной работы студентов. – Тернополь, «Укрмедкнига». – 2004. – 52 с.

20. С.И. Шкробот, З.В. Салий И.И., Гара Е.Ю., Бударна Методические рекомендации студентам лечебного факультета для самостоятель-ной внеаудиторной работы по неврологии. // Тернополь, «Укрмедкнига», 2004. – 70 с.

21. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Енелбін у комплексному лікуванні хворих зневрологічними проявами поперекового остеохондрозу (НППОХ). // Тези доповідей. – Х конгрес СФУЛТ. – 26-28 серпня 2004 р., м. Чернівці. – С. 370.

22. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Вплив вегетативної дисфункції на ровиток мозкової судинної недостатності у хворих ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // Тези доповідей. – Х конгрес СФУЛТ. – 26-28 серпня 2004 р., м. Чернівці. – С. 369.

23. С.І. Шкробот, З.В.Салій Динаміка кількості й ультпрваструктури великих грануловмісних лімфоцитів периферійноїкові у хворих на ішемічний інсульт під впливом комбінованої терапії. // Укр. вісник психоневрології. – Том 12, вип. 1(38). – 2004. – С. 81-82.

24. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара, Геряк Ю.В. Оптимізація лікування хворих на діабетичну полінейропатію. // В кн. „Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології” (збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конф. 4-5 листопада 2004 р, м. Тернопіль), 2004, С. 86-87.

25. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Ефективність застосування комплексної медикаментозної рефлексотерапії при вегетативній дисфункції. // В кн.. „Здобутки і перспективи клінічної терапії та ендокринології” (збірник тез Всеукраїнської наук.-практ. конф. 4-5 листопада 2004 р, м. Тернопіль), 2004, С. 84-86.

26. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю.Бударна, Сохор Н.Р. Підготовка фахівця як основна мета запровадження принципів Болонського процесу.// В зб. „Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти” 14-15 квітня 2005 р. м.Тернопіль. – Тернопіль: Укрмелкнига. – 2005. – С. 182-185.

27. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Клініко-патогенетичне обґрунтування корекції остеодефіцитних змін у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативною дисфункцією. // Тези доп. в зб.: „Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи”. 26-28 травня 2005 р., Львів. – С. 252-253.

28. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Вибір методу лікування хворих з неврологічними проявами остеохондрозу хребта. // Тези доп. в зб.: „Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи”. 26-28 травня 2005 р., Львів. – С. 253-254.

29. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара Особливості вегетативної дисфункції у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС. // В зб. „Здобутки клінічної і експериментальної медицини”. Матеріали XLVIII підсумк. наук.-практ. конф. 3 червня 2005 р. Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 82-84.

30. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І. Гара, М.П. Гаріян, Л.В. Шкробот Деякі особливості церебральної гемодинаміки у хворих з транзиторними ішемічними атаками. // Тези доп. ювілейного XV з‘їзду ВУЛТ. 21-22 квітня 2005. – м. Івано-Франківськ. – С. 478.

31. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І. Гара, М.Я. Фурдела Деякі аспекти остеодефіцитних змін у осіб з вегетативною дисфункцією. // Укр. Вісник психоневрології. – том 13, вип. 2 (43). – 2005. – С. 31-32.

32. Шкробот С.І., Дорогий А.М., Салій З.В., Гара І.І. Розділ „Неврологія”. // В кн.. „Сімейна медицина”. С. 605-677. Тернопіль, Укрмедкнига, 2005 р. – 808 с.

33. Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Салій З.В. Сучасні аспекти використання клінічних рекомендацій з позицій доказової медицини. // У матеріалах науково-практичної конференції «Проблеми сучасного медичного науковознавстава», Тернопіль, 2006. – С. 106-108.

34. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Особливості психовегетативного стану у хворих з початковими проявами недостатності кровопостачання головного мозку. // Тези доп. в зб „Здобутки клінічної і експериментальної медицини (матеріали XLIХ підсумкової наук.-практ. конф. 2 червня 2006. м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2005. – С. 57-59.

35. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Особливості лікування хронічного болю у хворих з вертеброгенними синдромами. // Тези доп. в зб „Здобутки клінічної і експериментальної медицини (матеріали XLIХ підсумкової наук.-практ. конф. 2 червня 2006. м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2005. – С. 59-61.

36. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Бударна О.Ю. Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес. // Тези доп. В матеріалах навч.-наукової конф. «Інтеграція укр. медичної освіти в Європейський та американський медичний простір», 15-16 травня 2006 р. Тернопіль. – С. 281-282.

37. Шкробот С.І., Салій З.В., Аль Хашим Ахмед Пароксизмальні стани у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з дисциркуляторною енцефалопатією. // Вісник психіатрії та психофармакотерапії. № 1-2 (9-10), 2006. – С. 96-97.

38. Шкробот С.І., Салій З.В., Колеснікова Л.І., Стоян С.Б. Епідеміологія мозкового інсульту в Тернопільській області. // Інсульт та судинно-мозкові захворювання. Матеріали Першого національного конгресу. Київ 14-15 вересня 2006 р. – С. 19.

39. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В. Деякі шляхи оптимізації створення англомовних посібників. // У матеріалах науково-практичної конференції «Проблеми створення підручника нового покоління для вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів» 24-25 листопада 2006 р. м. Тернопіль: Укрмедкнига, 2006. – ЧС. 109-111.

40.Шкробот С.І., Салій З.В., Колеснікова Л.І., Стоян С.Б. Епідеміологія мозкового інсульту в Тернопільській області. // Інсульт та судинно-мозкові захворювання. Матеріали Першого національного конгресу. Київ 14-15 вересня. 2006. – С. 19.

41. Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Стоян С.Б. Деякі особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту у хворих з ураженням магістральних артерій голови. // В зб.: Актуальні питання медичної науки та практики». Вип. № 67 кн. 1. Запоріжжя, Дике Поле. – 2006 – С. 226-228.

42. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Стоян С.Б., Заверуха Г.В. Профілактика ускладнень гострого періоду субарахноїдального крововиливу. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 138.

43. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Особливості навчання лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» на циклі «Неврологія» у ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – С. 346-348.

44. Шкробот С.І., Салій З.В., Гара І.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю. Особливості навчання лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» на циклі «Неврологія» у ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Впровадження засад Болонської системи освіти: Український і зарубіжний досвід». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 346-348.

45. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Синдром кісткової резорбції на тлі порушення функцій нервової системи. // Збірник матеріалів пудсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2007. – С. 61.

46. Шкробот С.І., Гара І.І.,Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Групи ризику виникнення остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 137-138.

47. Шкробот С.І., Гара І.І.,Салій З.В., Сохор Н.Р., Кородюк В.І. Діагностичні особливості інфарктів у вертебробазилярному басейні. // Тези. Матеріали 10 міжнародної конференції «Актуальні питання неврології» 23-26 квітня 2008 р. Судак, 2008. – 118-119.

48. Шкробот С.І., Гара І.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Стоян С.Б. Нейропротекторна терапія ішемічного інсульту. // Тези. Матеріали 10 міжнародної конференції «Актуальні питання неврології» 23-26 квітня 2008 р. Судак, 2008. – 117-118.

49. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Гара І.І., Салій З.В., Бударна О.Ю Вплив олатропілу на клінічну симптоматику та когнітивні функції у хворих з дисциркуляційною енцефалопатією. // Підсумкова науково-практична конференція «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». 13 червня 2008 р. Тернопіль, ТДМУ: Укрмедкнига, 2008. – С. 30.

50. С.І. Шкробот, З.В.Салій, В.І.Кородюк, Г.В.Заверуха Когнітивні розлади у хворих на дисциркуляційну енцефалопатія. // «Сучасні проблеми неврології і психіатрії». Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ТОККПНЛ та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, Новий колір, 2008. – С. 87-88.

51. С.І. Шкробот, С.Б.Стоян, З.В.Салій, В.І.Кородюк Аналіз роботи інсультного відділення ТОККПНЛ за 2003-2007 роки. // «Сучасні проблеми неврології і психіатрії». Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ТОККПНЛ та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, Новий колір, 2008. – С. 99-102.

52. С.І. Шкробот, Т.М.Каліщук-Слободін, І.І.Гара, З.В.Салій, С.Б.Стоян, А.С.Юрик Особливості клініки кардіоемболічного інсульту та оптимізації його лікування. // «Сучасні проблеми неврології і психіатрії». Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ТОККПНЛ та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, Новий колір, 2008. – С. 122-124.

53. С.І. Шкробот, Аль Хашим Ахмед, З.В.Салій Параметри імунного статусу у хворих на дисциркуляційну енцефалопатію, що зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. – №2, 2008. – С. 162

54. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю., Бударна, Н.Р.Сохор, Л.С.Мілевська-Вовчук, М.С. Мисула. Деякі епідеміологічні аспекти розсіяного склерозу у Тернопільській області. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я. - Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2009. – С. 43-44.

55. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю.Бударна, Н.Р.Сохор, Л.С.Мілевська-Вовчук. Оптимізація практично-орієнтованого навчання в процесі підготовки лікарів-неврологів під час проходження інтернатури. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції медичної освіти у світовий освітній простір». Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2009. – С. 296-298.

56. С.І. Шкробот, Л.Я.Ковальчук, І.І.Гара, З.В.Салій, О.Ю., Бударна, Н.Р.Сохор, Л.С.Мілевська-Вовчук. Історія розитку та 50-річний досвід роботи кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції медичної освіти у світовий освітній простір». Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». – 2009. – С. 7-15.

57. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, Аль Хашим Ахмед, І.І.Гара, З.В.Салій, Н.Р.Сохор, О.Ю.Бударна. Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, метаболічними зрушеннями та темпами втрати кісткової маси. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2009. – С. 44-45.

58. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю.Бударна, Н.Р.Сохор, М.С.Мисула. Роль та значення новітніх інформаційних технологій в оптимізації підготовки фахівців-медиків. // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспективи». - Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2010. – С. 362-363.

59. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С., Гара І.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Мисула М.С. Патогенетичні механізми втрати кісткової маси при хронічній алкогольній інтоксикації та програми лікувальної корекції. // Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2010. – С. 50-51.

60. С.І. Шкробот, Салій З.В. Пароксизмальні стани в структурі наслідків черепно-мозкової травми. // Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 30.09.-3.10.2010 р., Львів. Львів-Київ-Чикаго. - 2010. – с. 381-382

61. С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Деякі особливості стану мікроциркуляторного русла при вегетативній дисфункції. // Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації українських лікарських товариств. 30.09.-3.10.2010 р., Львів. Львів-Київ-Чикаго.и - 2010. – с. 382

62. С.І. Шкробот, Бударна О.Ю., Салій З.В., Сохор Н.Р. Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі. // Вісник наукових досліджень. - № 3. – 2010. - С. 22.

63. С.І. Шкробот, Салій З.В., Бударна О.Ю. Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – 2010. - №2(13) – С. 90-93.

64. С.І. Шкробот, Салій З.В., Гара І.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю., Мілевська-Вовчук Л.С. Семестровий комплексний тестовий іспит: попередні результати та перспективи. // Матеріали Всеукраїнської наукової навчально-методичної конференції «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних і фармацевтичному закладах України ІІІ-ІV рівнів акредитації». - Тернопіль, ТДМУ, укрмедкнига. - 2011. – С. 381-382.

65. С.І. Шкробот, Салій З.В., Гара І.І. Клінічний випадок хвороби Лайма: особливості діагностики. // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 31.03-1.04.2011 року «Нейроінфекції у практиці клініциста. Проблеми діагностики та лікування». Харків. - 2011. – С. 283-284.

66. С.І. Шкробот, Мисула М.С., Гара І.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, імунною реактивністю та темпами втрати кісткової маси у хворих що перенесли ішемічний інсульт. // Збірник матеріалів 55 підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2011. – С. 39-40.

67. С.І. Шкробот, Салій З.В., Кородюк В.І., Колеснікова Л.І., Стоян С.Б. Епідеміологія мозкового інсульту в Тернопільській області в 2006-2010 роках. // Матеріали другого науково-освітнього форуму «Академія інсульту». Київ . - 2011 р. – С. 6.

68. С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Динаміка вмісту стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту. // Матеріали другого науково-освітнього форуму «Академія інсульту». Київ. -2011 р. – С. 19.

69. С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Стан мнестичних функцій у хворих з лакунарним інсультом. // «Українські медичні вісті», ХІ з‘їзд ВУЛТ. м. Харків. 28-30 вересня 2011 року. // В збірнику «100 років ВУЛТ». Київ. - 2011. – С.187.

70. С.І. Шкробот, Салій З.В., Кородюк В.І. Деякі особливості клініки наслідків тяжкої

черепно-мозкової травми. // «Українські медичні вісті», ХІ з‘їзд ВУЛТ. м. Харків. 28-30 вересня 2011 року. // В збірнику «100 років ВУЛТ». Київ. - 2011. – С.187-188.

71. С.І. Шкробот, Кородюк В.І., Салій З.В. Аналіз випадків фатального ішемічного інсульту. // «Українські медичні вісті», ХІ з‘їзд ВУЛТ. м. Харків. 28-30 вересня 2011 року. // В збірнику «100 років ВУЛТ». Київ. - 2011. – С.188.

72. С.І. Шкробот, Салій З.В., А. Аль Хашим, Гара І.І. Патогенетичне обгрунтування реабілітаційних заходів у хворих на дисциркуляторну енцефалопатію, які зазнали впливу іонізуючого випромінювання внаслідок аварії на ЧАЕС. // Вісник наукових досліджень. - 2011. - № 4(65). - С. 134-135.

73. С.І. Шкробот, З.В. Салій. Оцінка поширеності та вираженості депреситвних розладів у хворих у відділеному періоді черепно-мозкової травми. // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2012. – С. 58-59.

74. С.І. Шкробот, А. Аль Хашим, Гара І.І., Салій З.В. Залежність вмісту стабільних метаболітів NO від клінічного варіанту перебігу дисциркуляторної енцефалопатії. // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2012. – С. 68-69.

75. С.І. Шкробот, Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддленому періоді черепно-мозкової травми. // Вісник наукових досліджень. 2012. - № 2. - С. 142-144.

76. С.І. Шкробот, Салій З.В. Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми. // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2012. – № 1. – С. 205.

77. С.І. Шкробот, Салій З.В., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 135-136

78. С.І. Шкробот, Салій М.І. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012. - т. 20. - вип. 3(72). – с. 136

79. С.І. Шкробот, З. В. Салій, С. І. Шкробот, М. І. Салій. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012. - т.20. - № 3. – С. 135-136

80. С.І. Шкробот, Салій З.В. Депресивні розлади в структурі наслідків важкої черепно-мозкової травми. // Зб. тез наук-практ. Конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології». Івано-Франківськ. – 2013. – С. 50-51.

81. С.І. Шкробот, Салій З.В., Венгер О.П., Гара І.І, Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Принципи формування концепції розвитку кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології на 2013-2017рр. // Мат. Х ювіл.Всеукр.ої навч.-наук. конф. з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фарм) навчальних закладах України на новому етапі». Тернопіль, ТДМУ. - 2013. – № 1. - С. 343-344.

82. С.І. Шкробот, Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Оцінка стану шлуночкової системи головного мозку у віддаленому періоді важкої черепно-мозкової травми. // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2013. – № 1, С. 33.

83. С.І. Шкробот, Мисула М.С., Гара І.І, Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р. Визначення груп ризику щодо виникнення вторинного остеопорозу після перенесеного ішемічного півкульного інсульту. // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2013. – № 1. - С. 44.

84. Салій З.В., Шкробот С.І. Деякі клініко-морфологічні особливості наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. // Український неврологічний журнал. – 2013. - №3(28). – С. 150.

85. Салій З.В., Шкробот С.І. Доплерографічна характеристика стану мозкового кровообігу у хворих з наслідками важкої черепно-мозкової травми. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини». м. Трускавець. - 2013. – С. 108-109

86. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Оцінка зорово-конструктивних навичок у хворих з наслідками важкої черепно-мозкової травми. // Збірник тез науково-практичної конференції «Сучасні аспекти клінічної неврології». Івано-Франківськ. - 2014. – С. 61-62

87. С.І. Шкробот, Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Шкробот Х.В. Клінічні особливості перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми та гострого періоду ішемічного інсульту. // Збірник матеріалів підсумкової науко-практичної конференції. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. - 2014. – С. 48

88. С.І. Шкробот, Салій З.В., Шкробот С.І., Іванчишин М.В. Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку. // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2014. – № 1(20). - С. 109-112.

89. Шкробот С.І., Салій З.В., Мілевська-Вовчук Л.С., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Мисула М.С. Досвід підвищення ефективності післядипломного етапу практичної підготовки лікарів-інтернів «Загальна практика – сімейна медицина» з циклу нервові хвороби з курсом дитячої неврології. // Мат. Всеукр. наук-практ. конф. З міжнародною участю «Досягнення і перспективи кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України». Тернопіль, ТДМУ. - 2014, Ч.2. – С. 568-570

90. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.І. Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом. // Український неврологічний журнал. – 2014. - №3-4. – С. 117.

91. Шкробот С.І., Гара І.І, Салій З.В. Розділ 13 «Неврологія» в навчальному посібнику «Сімейна медицина».// Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. – 2014. - (1162 с). – С. 887-958.

92. З.В.Салій, С.І. Шкробот. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. // Ж. архів психіатрії. 2014. – №4(79). - С. 87-90

93. Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом. // Журнал неврологи и психиатрии. - 2014. – 12. - Вип. 2. - С. – 33-37 (з імпакт-фактором)

94. Шкробот С.И., Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом. // Doctor Axborotnomasi. – № 1. – 2015. – С.63-68

95. Салій З. В. Особливості формування неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми [Текст] / З. В. Салій // Вісник наукових досліджень. – 2015. – № 3. – С.52-55.

96. Салій З. В. Результати оцінки неврологічного статусу у хворих з наслідками черепно-мозкової травми з використанням шкали NOS-TBI // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. — 2015. – № 2-3. – C.130-134.

97. Салій З.В. Особливості перебігу віддалених наслідків черепно-мозкової травми // Вісник наукових досліджень. – 2016. – №1. – С.92-95

98. Салій З.В. Роль депресивних розладів у у структурі наслідків тяжкої черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій, С.І. Шкробот // Архів психіатрії. – 2014. – №4(79). – С.87-90

99.Салий З.В. Оценка качества жизни больных в отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // CURIERUL medical. – 2014. – Vol.5, №4. – С. 10-13.

100. Салий З.В. Факторы, влияющие на оценку качества жизни в отдаленном периоде тяжелой черепно-мозговой травмы // Российский нейрохирургический журнал имени профессора А.Л. Поленова. – 2014. – Том VI., № 3. – С.63-67.

101. Салій З.В., Шкробот С.І. Особливості когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Український неврологічний журнал. – 2016. – № 2. – С.15-19

102. Салій З.В Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми [Текст] / СІ Шкробот, З.В. Салій, О.Ю. Бударна // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2010. – № 2(13). – С. 90-93.

103. Салій З.В Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі [Текст] / С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна, З.В. Салій, Н.Р. Сохор // Вісник наукових досліджень. – 2010. – № 3. – С. 22-24.

104. Салій, З. В. Роль післятравматичної церебральної атрофії в структурі наслідків черепно-мозкової травми [Текст] / З. В. Салій, С. І. Шкробот // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. – № 3. – С.165-169.

105. Салій З. В. Характеристика основних морфометричних індексів головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // Вісник морфології. – 2015. – № 1 (Т.21). – C. 205 - 208.

106. Салій З.В., Шкробот С.І., Іванчишин М.В. Структурно-морфометрична характеристика наслідків тяжкої черепно-мозкової травми за даними комп’ютерної томографії головного мозку // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – 2014. – № 1(20). – С. 109-112.

107. Салій З. В. Взаємозв'язок клінічних та лабораторних показників у хворих з травматичною хворобою головного мозку [Текст] / З. В. Салій, С. І. Шкробот // Український неврологічний журнал. — 2015. — № 4. — С.68-72.

108. Салій З. В. Стратифікація факторів, що впливають на формування когнітивногота неврологічного дефіциту у хворих із наслідками черепно-мозкової травми [Текст] / З. В. Салій, С. І. Шкробот, Л.С. Мілевська-Вовчук // Міжнародний неврологічний журнал. — 2015. — № 7. — С.52-56.

109. Салій З.В. Клініко-лабораторні співвідношення у хворих з наслідками черпно-мозкової травми [Текст] // Sсience Rise. — 2015, № 8/3. – С.58-64.

110. Салій З.В. Вміст АФК+, РІ+, AnV+ у пацієнтів з наслідками черепно-мозкової травми залежно від морфометричних характеристик головного мозку [Текст] // Буковинський медичний й вісник. – 2016. – том 20, № 2 (78). – С.144-147.

111. Салій З.В. Апоптоз лейкоцитів периферичної крові у хворих з наслідками черепно-мозкової травми [Текст] / З.В. Салій, С.І. Шкробот// Український вісник психоневрології. – 2016. – № 2 (24). – С. 23-27.

112. Салій З.В. Особливості стану мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // ScienceRise. Medical science – 2016. – № 6. – С.41-45.

113. Салій З.В. Морфометрична характеристика мікроциркуляторного русла у хворих з наслідками черепно-мозкової травми [Текст] // Biomedical and biosocial anthropology. – 2016. – C. 98-102.

114. Салій З.В. Характеристика якості життя хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій // Вісник наукових досліджень. № 2, 2012, С. 142-144.

115. Салий З.В. Клинико-морфологические соотношения у больных с последствиями тяжелой черепно-мозговой травмы Universum: Медицина и фармакология: электрон. научн. журн. – 2014. – № 3 (4). URL:

http://7universum.com/ru/med/archive/item/1103

116. Салій З.В. Оцінка вмісту CD3+, CD4+, CD8+, CD16,+ CD22+-лімфоцитів у пацієнтів з різними варіантами перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій // Вісник наукових досліджень. № 1, 2017, С. 47-50.

117. Салій З.В. Морфологічні особливості наслідків прооперованих інтрацеребральних гематом [Текст] / З.В. Салій, С.І.Шкробот, І.І. Салій // Український неврологічний журнал. – 2014. – № 3-4. – С. 117

118. Салій З.В. Деякі клініко-морфологічні особливості наслідків тяжкої черепно-мозкової травми [Текст] / З.В Салій, С.І. Шкробот // // Український неврологічний журнал. – 2013. – №3(28). – С. 150.

119. Салій З.В. Структура когнітивних розладів у хворих з наслідками черепно-мозкової трвами // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3 (81). – С. 157-158.

120. Салій З.В. Характеристика когнітивного функціонування у хворих з наслідками черепно-мозкової травми різних вікових груп // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3 (81). – С. 158-159.

121. Салій З.В., Шкробот С.І. Доплерографічна характеристика стану мозкового кровообігу у хворих з наслідками важкої черепно-мозкової травми // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія і тактика використання немедикаментозних методів терапії в лікарській практиці відновної медицини», м. Трускавець, 11-12 квітня, 2013. – С. 108-109.

122. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.І. Оцінка зорово-конструктивних навичок у хворих з наслідками важкої черепно-мозкової травми // Збірник тез науково-практичної конференції «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13-14 березня 2014 року. Івано-Франківськ, 2014. – С. 61-62.

123. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МОСА-тесту // Український вісник психоневрології. 2012, т. 20, вип. 3(72). – с. 135-136.

124. Салій З.В., Шкробот С.І. Особливості змін електричної активності головного мозку у хворих з наслідками черепно-мозкової травми // «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2012. – № 1. – С. 205.

125. Шкробот С.І., Салій З.В. Оцінка поширеності та вираженості депреситвних розладів у хворих у відділеному періоді черепно-мозкової травми // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. – 2012. – С. 58-59.

126. Шкробот С.І., Салій З.В., Кородюк В.І . Деякі особливості клініки наслідків тяжкої черепно-мозкової травми. «Українські медичні вісті», ХІ з‘їзд ВУЛТ. м. Харків. 28-30 вересня 2011 року. В збірнику «100 років ВУЛТ». Київ, том, 2011. – С.187-188.

127. Салій З.В. Співвідношення факторів, які обумовлюють оцінку якості життя у хворих з наслідками важкої черепно-мозкової травми // Матеріали міжобласної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти діагностики, лікування і реабілітації захворювань внутрішніх органів» 23-24 жовтня 2014 – С.51-52.

128. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Оцінка стану шлуночкової системи головного мозку у віддаленому періоді важкої черепно-мозкової травми Збірник матеріалів конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2013. – № 1, С. 33

129. Салій З.В. Дослідження імунного статусу у хворих з травматичною хворобою головного мозку Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – C.173.

130. Салій З.В. Особливості стану клітинного імунітету залежно від перебігу травматичної хвороби головного мозку / Салій З.В., Шкробот С.І./ Здобутки клінічної та експериментальної медицини : матеріали підсумкової LIX наук.-практ. конф. (Тернопіль, 15 черв. 2016 р.) / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – C.174.

131. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій І.М. Деякі особливості імунних порушень у віддаленому періоді черепно-мозкової травми // Український вісник психоневрології. – 2017. т.25. вип. 1 (90). С. 103-104.

132. Шкробот С.І., Салій З.В. Пароксизмальні розлади в структурі наслідків черепно-мозкової травми // Матеріали ХІІІ конгресу світової федерації Українських лікарських товариств, Львів, 2010. С.381-382.

133. Салій З.В. Депресивні розлади в структурі наслідків важкої черепно-мозкової травми[Текст] / З. В. Салій, С.І. Шкробот// Збірник тез науково-практичної конференції «Сучасні аспекти клінічної неврології» 1 березня 2013 року. Івано-Франківськ, 2013. С. 50-51.

134. Шкробот С.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Шкробот Х.В. Клінічні особливості перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми та гострого періоду ішемічного інсульту // Збірник матеріалів підсумкової науко-практичної конференції. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. – С. 48.