Наукові публікації Салій М.І.

1. Салій Марина, Супрунюк Ірина. Клініко-параклінічні паралелі при синдромі вегетативної дисфункції. Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 138 с.

2. Салій Марина, Мелех Олег, Стоян Наталія. Характеристика больового синдрому у хворих на постгерпетичну невралгію. Матеріали ХІV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 138 с.

3. Салій Марина. Оцінка динаміки показників сили нервової системи в умовах емоційного навантаження. Матеріали ХІІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2009. – 142 с.

4. Салій Марина, Йосик Ярина. Особливості клініки субарахноїдального крововиливу у хворих різних вікових груп. Матеріали ХІЮвілейного міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2007. – 134 с.

5. Салій Марина, Крутиголова Юлія. Клінічні особливості розладів психіки у хворих у відновному періоді ішемічного інсульту. Матеріали Х Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 122 с.

6. Салій Марина. Вплив ізольованих гепатоцитів на процеси енергозабезпечення клітини. Матеріали ІХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих учених. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 146 с.

7. Салій Марина, Кузь Ірина. Особливості клініки лакунарних ішемічних інсультів. Матеріали ХІІ Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2008. – 117 с.

8. Салій М.І. Лакунарний інсульт: актуальність, проблематика та деякі клінічні особливості / М.І. Салій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2014. – № 1 (20). – С. 104-108.

9. Салій М.І. Деякі особливості змін мікроциркуляторного русла у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій // Вісник наукових досліджень. – 2014. – № 1. – с. 24-28

10. Салій М.І., Шкробот С.І. Якість життя у пацієнтів з ішемічним лакунарним інсультом / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Український вісник психоневрології. – м. Харків, 2014. - т. 22, вип. 1(78). – с. 50-54

11. Салий М.И., Салий З.В., Шкробот С.И. Некоторые особенности морфометрических характеристик головного мозга у больных с лакунарным инсультом / М.И. Салий, З.В. Салий, С.И. Шкробот // Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. – 2014. - № 12, вып. 2. – с. 33-37.

12. Салій М.І. Ендотеліальна дисфункція у хворих на гострий лакунарний інсульт / М.І. Салій // Міжнародний неврологічний журнал. – 2015. - № 3(73). – С. 170-172.

13. Пат. 98537 Україна, МПК (2015.01) А 61 В, 6/00. Спосіб прогнозування наростання когнітивних порушень у хворих на гострий лакунарний інсульт / Шкробот С.І., Салій М.І.; заявник та патентовласник Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського. - № 201413373; заявл. 12.12.14; опубл. 27.04.15, Бюл. № 8.

14. Салій М.І., Шкробот С.І. Тривожно-депресивні розлади у хворих з гострим ішемічним лакунарним інсультом / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Український неврологічний журнал. - м. Київ, 2013. - № 3(28) – с. 150-151

15. Салій М.І., Шкробот С.І. Показники клітинного і гуморального імунітету у хворих на лакунарний інсульт залежно від змін на МСКТ / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Матеріали науково-практичної конференції «Карпатські читання» Ужгород, 9-11 червня 2016р. – С. 25

16. Салій М.І., Шкробот С.І., Салій З.В. Динаміка вмісту стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій, С.І. Шкробот, З.В. Салій // Матеріали другого науково-освітнього форуму «Академія інсульту». – Київ: УАБІ, 2011. – с. 19

17. Салій М.І., Шкробот С.І., Салій З.В. Деякі особливості стану мікроциркуляторного руслапри вегетативній дисфункції / М.І. Салій, С.І. Шкробот, З.В. Салій // Матеріали ХІІІ конгресу СФУЛТ, м. Львів, 1-3 жовтня 2010. – с. 382

18. Салій М.І., Шкробот С.І., Салій З.В. Стан мнестичних функцій у хворих з лакунарним інсультом / М.І. Салій, С.І. Шкробот, З.В. Салій // Матеріали ХІ з’їзду ВУЛТ. – Київ: Українські медичні вісті ВУЛТ, 2011. – Том 9, №1-4. – с.187

19. Салій М.І. Стан церебральної гемодинаміки у пацієнтів з лакунарним інсультом / М.І. Салій // Матеріали ХV Міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 154 с.

20. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Результати оцінки когнітивних функцій у хворих у віддаленому періоді черепно-мозкової травми за допомогою МоСА-тесту / З.В. Салій, С.І. Шкробот, М.І. Салій, // Український вісник психоневрології. – м. Харків, 2012. - т. 20, вип. 3(72). – с. 136

21. Салій М.І., Шкробот С.І. Особливості клініки гострого періоду лакунарного інсульту / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Український вісник психоневрології. – м. Харків, 2012. - т. 20, вип. 3(72). – с. 136

22. Салій М.І. Стан мікроциркуляторної ланки судинного русла у пацієнтів з лакунарним інсультом / М.І. Салій // Матеріали ХVI міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – 23-25 квітня 2012р., м. Тернопіль. – 2012. – с. 124

23. Салій М.І., Шкробот С.І. Особливості неврологічного дефіциту в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ. – 2012. – С. 69-70.

24. Салій З.В., Шкробот С.І., Салій М.І. Оцінка стану шлуночкової системи головного мозку у віддаленому періоді важкої черепно-мозкової травми / З.В. Салій, С.І. Шкробот, М.І. Салій // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ. – 2013. – С. 33.

25. Салій М.І. Оцінка стану когнітивних функцій за шкалою МоСА у пацієнтів з лакунарним інсультом / М.І. Салій // Матеріали ХVII міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – 22-24 квітня 2013р., м. Тернопіль. – 2013. – с.152

26. Салій М.І., Шкробот С.І. Клініко-морфологічні паралелі між гіпертонічною хворобою та лакунарним інсультом / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Збірник тез Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13-14 березня 2014р. – м. Івано-Франківськ, 2014. – с. 59-60

27. Салій М.І. Фактори, що впливають на стан зорово-конструктивних навичок у хворих з лакунарним інсультом / М.І. Салій // Матеріали ХVIIІ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – 28-30 квітня 2014р., м. Тернопіль. – 2014. – с.127

28. Салій М.І. Дослідження рівня стабільного метаболіту оксиду азоту у хворих в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я». – 21 листопада 2014 р., м. Полтава. – 2014. – с. 51-52.

29. Салій М.І. Рівень ЕТ-1 в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій // Матеріали ХІХ міжнародного медичного конгресу студентів та молодих вчених. – 27-29 квітня 2015р., м. Тернопіль. – 2015. – с.193

30. Салій М.І., Шкробот С.І. Лакунарний інсульт: основні патогенетичні механізми та підходи до лікування / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Матеріали науково-практичної конференції «Карпатські читання» Ужгород, 4-6 червня 2015 р. – С. 35

31. Салій М.І., Шкробот С.І. Когнітивне функціонування у хворих із лакунарним інсультом залежно від типу церебральної атрофії / М.І. Салій, С.І. Шкробот // Міжнародний неврологічний журнал. – 2016. – № 3(81). - С. 158

32. Салій М.І., Салій І.І. Оцінка зорово-конструктивних навичок у хворих з ішемічним лакунарним інсультом / М.І. Салій, І.І. Салій // Міжрегіональна науково-практична інтернет-конференція молодих вчених та студентів. – м. Луганськ – 2014.

33. Салій М.І., Шкробот Л.В. Фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень у хворих з лакунарним інсультом. / М.І. Салій, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень. – м. Тернопіль, 2016. - № 4 (85). – с. 98-100.

34. Салій М.І. Імунні порушення в гострому періоді лакунарного інсульту / М.І. Салій // Здобутки клінічної і експериментальної медицини. – 2016. – № 4 (28). – С. 94-97.