Наукові публікації

1. Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Погляд на проблему неврологічних проявів при хронічній алкогольній інтоксикації. // Український неврологічний журнал. – 2006, № 1. – С. 36-38.

2. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук Стан периферійного нейромоторного апарату у хворих з неврологічними порушеннями при хронічній алкогольній інтоксикації. // «Сучасні проблеми неврології і психіатрії». Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ТОККПНЛ та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, Новий колір, 2008. – С. 68-69.

3. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С. Стан вільнорадикального оксислення ліпідів та антиоксидантної системи захисту у хворих з неврологічними порушеннями при хронійчній алкогольній інтоксикації на тлі остеодефіциту. // Вісник наукових досліджень. – № 2(51), Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2009. – С. 33-35.

4. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю., Бударна, Н.Р.Сохор, Л.С.Мілевська-Вовчук, М.С. Мисула. Деякі епідеміологічні аспекти розсіяного склерозу у Тернопільській області. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи розвитку доказової медицини у вітчизняній охороні здоров’я. - Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2009. – С. 43-44.

5. С.І. Шкробот, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю.Бударна, Н.Р.Сохор, Л.С.Мілевська-Вовчук. Оптимізація практично-орієнтованого навчання в процесі підготовки лікарів-неврологів під час проходження інтернатури. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції медичної освіти у світовий освітній простір». Тернопіль, ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2009. – С. 296-298.

6. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, Аль Хашим Ахмед, І.І.Гара, З.В.Салій, Н.Р.Сохор, О.Ю.Бударна. Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, метаболічними зрушеннями та темпами втрати кісткової маси. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. Збірник матеріалів конференції. – Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2009. – С. 44-45.

7. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, З.В.Салій, І.І.Гара, О.Ю.Бударна, Н.Р.Сохор, М.С.Мисула. Роль та значення новітніх інформаційних технологій в оптимізації підготовки фахівців-медиків. // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспективи». - Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига». - 2010. – С. 362-363.

8. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С., Гара І.І., Салій З.В., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Мисула М.С. Патогенетичні механізми втрати кісткової маси при хронічній алкогольній інтоксикації та програми лікувальної корекції. // Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2010. – С. 50-51.

9. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, І.І.Гара, Н.Р.Сохор. Досвід використання новітніх інформаційних технологій у викладанні дисципліни «Нервові захворювання» для іноземних студентів. // Науково-методична конференція «Психолого-педагогічні особливості викладання навчальних дисциплін англійською мовою для іноземних студентів з використанням новітніх інформаційних технологій. - Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. - 2010. – с. 66-67.

10. С.І. Шкробот, Л.С.Мілевська-Вовчук, В.В.Вовчук. Оцінка синдрому мембранодеструктивних змін у хворих з ураженням нерворвої системи при хронічній алкогольній інтоксикаціїю. // Укр. Медичний альманах. – 2010. - т. 13. - №4(додаток). - С. 162.

11. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С. Аналіз когнітивної продуктивності у хворих, що перенесли закриту черепно-мозкову травму. // «Українські медичні вісті», ХІ з‘їзд ВУЛТ. м. Харків. 28-30 вересня 2011 року. // В збірнику «100 років ВУЛТ». Київ. - 2011. – С.187-188.

12. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С. Кардіоемболічний інсульт: особливості клініки, діагностики та прогноз захворювання. // Вісник наукових досліджень. 2011. - № 2(63). - С. 63-65.

13. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С., Вовчук В.В. Фібриляція передсердь, як одна причин кардіоемболічного інсульту: необхідні превентивні міри. // Мат. Всеукр. наук.-практ. з міжнародн. участю «Актуальні питання поліклінічної неврології». Київ, 2011. – С. 167-168

14. С.І. Шкробот, Мілевська-Вовчук Л.С., Вовчук В.В. Аналіз нейропсихологічного обстеження хворих, що перенесли закриту черепно-мозкову травму. // Збірник матеріалів підсумкової науко-практичної конференції. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. 2014. – С.44-45

15. Шкробот С.І., Салій З.В., Мілевська-Вовчук Л.С., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Мисула М.С. Досвід підвищення ефективності післядипломного етапу практичної підготовки лікарів-інтернів «Загальна практика – сімейна медицина» з циклу нервові хвороби з курсом дитячої неврології. // Мат. Всеукр. наук-практ. конф. З міжнародною участю «Досягнення і перспективи кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України». Тернопіль, ТДМУ. - 2014, Ч.2. – С. 568-570

16. Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Архиєпископ Лука Войно-Ясинецький – професор медицини, вчений, святий…// Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Тернопіль, ТДМУ, укрмедкнига. - 2014. – C. 63-65

17. Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С. Ураження нервової системи при хронічній алкогольній інтоксикації: клініко-діагностичні особливості. // Методичні рекомендації, затверджені грифом МОЗ України. Київ. - 2014. – 36 с.

18. S.Shkrobot, L.Milevska-Vovchyk L.S. A longitudinal study of neurologic complications of chronic alcogol abuse associated with bone deficiency, immunodeficiency and xidative stress. // European Journal of Neurology. Abstracts of the European Neurology. 2015. – № 22. - p. 724

19. Шкробот С.І., Салій З.В., Мілевська-Вовчук Л.С., Бударна О.Ю., Сохор Н.Р., Мисула М.С. Досвід кафедри в оптимізації навчального процесу. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України» Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. 2015. – С.401.

20. Шкробот С.І., Мілевська-Вовчук Л.С., Дуве Х.В., Вовчук В.В. Оптимізаця лікування хронічної ішемічної хвороби мозку за допомогою хелатних сполук –γ-аміномомасляної кислоти з магнієм. // Методичні рекомендації, Київ, 2016. – 24 с.

21. S.I. Shkrobotova, L.S. Milevska-VovcukovaL.V.Shkrobot. Atypicka manifestage neuroboreliozy – klinicky pripad. // Ж. Ekologie, Sloveka, №12, 6.03.2017, cz.c – 24-27

22. Шкробот С.B., Сохор Н.Р., Милевская-Вовчук Л.С., Ясний О.Р., Шкробот Л.В. Клинико-гемодинамические особенности течения острого периода гемодинамического ишемического инсульта // Georgian Medical News, № 2(263) Февраль 2017. – С. 35-43. Тбилиси-Нью-Йорк/

23. S.I.Shkrobot, N.R.Sokhor, L. S.Milevska-Vovcuk, L.V.Shkrobot. Cytokine status’ pattern in acute period of ischemic stroke subtypes. // Zaporozhye medical journal. 2017. – Volume 19. - № 3. - p. 293-297

24. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Салій З.В., Мілевська-Вовчук Л.С., Бударна О.Ю., Мисула М.С., Салій М.І. Досвід підвищення ефективності підготовки лікарів загальної практики – сімейної медицини із циклу «Нервові хвороби». // Мат. ХІV Всеукр. наук-практ. конф. з міжнародною участю «Сучасні підохди до вищої медичної освіти в Україні». Тернопіль, ТДМУ, 2017. - т.2. – С. 311-312

25. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Салій З.В., Бударна О.Ю., Мілевська-Вовчук Л.С., Мисула М.С.. Салій М.І. Лакунарний інсульт: деякі особливості морфометричних показників серця. // Мат. . LX підсумк. наук-практ конф., присвяченої 60-річчю ТДМУ «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2017. – С. 125-127

26. Шкробот С.І., Сохор Н.Р., Мілевська-Вовчук Л.С. Клинико-лабораторные предикторы исхода острого периода атеротромботического ишемического инсульта. Журнал: Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски. 2017. -117(3). - 26-30

27. S.I.Shkrobot, N.R.Sokhor, L.S.Milevska-Vovchuk, I.Ya.Krynytska, M.I.Marushchak, L.V.Shkrobot, O.R.Yasnij. Clinical neurological characteristicsof ischemic stroke subtypes in acute phase.(клініко-неврологічні особливості перебігу підтипів ішемічного інсульту в гострому періоді). // Запорожский медицинский журнал, том 20, № 1(106). январь-февраль 2018. – с.41-46.