Наукові публікації Бударна О.Ю.

1. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. В кн: Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у свті концепції розвитку охорони здоров”я населення в Україні. // Мат. пленуму наук.-практ. тов. неврологів, психіатрів, наркологів. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – С. 191-193.

2. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. // В кн. Здобутки клін. та експ. мед. Матер. XLIV підс. наук. експ. мед. Терн. держ. мед. акад.. ім.. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2001. – С. 39.

3. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Розсіяний склероз та остеопороз. // Тези доп. 6 міжнародн. конгр. студ. та молод. учених. – Тернопіль, 2002. – С. 177.

4. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. // Український вісник психоневрології. – Т. 10, вип. 1(30), Харків, 2002. – С. 22-23.

5. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Параметри мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. // Український вісник психоневрології. – Т. 10, вип.. 1(30, Харків, 2002. – С. 150.

6. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз.// Вісник наукових досліджень. – № 3. – 2002. – С. 120-121.

7. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка параметрів імунного статусу у хворих на розсіяний склероз із різною мінеральною щільністю кісткової тканини. // Український вісник психоневрології. – Т. 4, вип.. 4(33) Харків, 2002. – С. 23-25.

8. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Фактор ризику розвитку остеопорозу у хворих на розсіяний склероз. // Тези доп. наук.-практ. конф. „Морфогенез і патол. кісткової системи в умовах промисл. регіону”. Українский медичний альманах. – Луганськ, 2003. – С. 160-162.

9. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Параметри імунного статусу у хворих на розсіяний склероз в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини і методів лікування. // Тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф„Проблеми остеопорозу”. – Проблеми остеології. – 2003. – С. 59.

10. Шкробот С.І., Бударна О. Ю. Епідеміологія розсіяного склерозу в Тернопільській області. // В зб. Здобутки клін. та експ. медицини. – Тернопіль, 2003. – № 1. – С. 95.

11. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Імунологічні порушення у хворих на розсіяний склероз із різним ступенем важкості захворювання. // Тези доп. Матер. VІІ міжнарод конгр. Студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2003. – С. 159.

12. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Епідеміологія та клінічні особливості перебігу розсіяного склерозу в залежності від стану мінеральної щільності кістки у хворих в Тернопільській області.

// Актуальні питання неврології та нейрохірургії. Тези доп. наук.-практ. конф. невропатол. і нейрохірург. Західного регіону України з міжнародною участю. – Львів. – 2003. – С. 63-64.

13. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Клінічні особливості перебігу розсіяного склерозу у хворих з остеодефіцитом. // VІІ з”їзд Всеукраїнс. Лікарського товариства.– Тези доп. Українські медичні вісті. 2003, 2-3. – Т. 5–№1(63). – С. 109-110.

14. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Вікові аспекти змін мінеральної мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз. // Тези доп. IV Української конф. Молодих учених, присвяченої пам”яті акад.. Фролькіса. – Київ. – 2003. – С. 56.

15. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Оцінка клінічної ефективності препарату протефлазид в комплексній терапії хворих на розсіяний склероз. // Український вісник психоневрології. – Т. 12, вип. 1(38) Харків, 2004. – С. 136-138.

16. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі аспекти впливу протефлазиду на клініко-неврологічні показники в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз. // В кн.: Актуальні питання неврології та нейрохірургії. Матеріали другої Західноукраїнської конференції – Ужгород, 15-16 квітня 2004. – С. 75

17. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості змін рухових і координаторних розладів у хворих на розсіяний склероз під впливом модифікованого лікування із включенням протефлазиду. // В кн. Здобутки клін. та експ. мединици. Матер. XLIV підс. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження акад. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига. –2004. – С. 15.

18. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Вплив протефлазиду на показники імунного статусу у хворих на розсіяний склероз. // Тези доп. Матеріали VІІІ міжнародного конгресу студентів та молодих учених, приуроченої до 150-річчя від дня народження акад. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004. – С. 107.

19. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Імунотропна терапія в лікуванні загострень розсіяного склерозу. // Тези доп. Матеріали Х конгресу світової федерації Українських лікарських товариств. – Чернівці. – 2004. – С. 360.

20. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Покази до призначення протефлазиду в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз. // Журнал психиатрии и медицинской психологии – №2 (12). – 2004.- С.136-137.

21.Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту у хворих з ураженням магістральних артерій голови. // Всеукраїнська наук.-практ. конф. „Сучасні методи профілактики, діагностики та лікування церебральних ішемій, зумовлених патологією МАГ”. –Запоріжжя – 2004.

22.Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Розсіяний склероз. Проблеми остеопорозу. /За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – С. 297-306.

23. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Досвід застосування кальцеміну-адванс в комплексній терапії хворих на розсіяний склероз з остеодефіцитом. // Тези доповідей в зб: ”Проблеми клінічної неврології: історія, сучасність, перспективи”.-м. Львів.-26-28 травня 2005 р.

24. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Врахування клінічних особливостей ураження нервової системи у ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з вегетативною дисфункцією для оптимізації лікувальних заходів. // Всеукраїнська науково-практична конференція „Організаційні, медико-фармацефтичні і медичні аспекти медицини катастроф”.- 18-19 січня 2005 р.-Тернопіль. –Укрмедкнига.-С.88-90.

25. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка клінічних показників та параметрів імунного статусу у хворих на розсіяний склероз під впливом комплексного лікування із включенням кальцеміну-адванс. // В кн.: Здобутки клінічної та експер. медицини. Матеріали XLVIIІ підсумк. наук. конф. Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я.Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига. 2005. – С.80-82.

26. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Підготовка фахівця як основна мета запровадження принципів Болонського процесу. // В зб: ”Досвід впровадження основних засад Болонського процесу в систему вищої медичної (фармацевтичної) освіти”.-15\4-15 квітня 2005.– м. Тернопіль.-Укрмедкнига.– С.182-185

27. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка параметрів мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз під впливом різних методів лікування. // Тези доповідей ювілейного ХV з’їзду ВУЛТ.– 21-22 квітня 2005.– м. Івано-Франківськ.– С.162

28. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Сучасні аспекти використання клінічних рекомендацій з позицій доказової медицини. // У матеріалах науково-практичної конференції «Проблеми сучасного медичного науковознавстава», Тернопіль, 2006. – С. 106-108.

29. Шкрбот С.І., Бударна С.І. Особливості психовегетативного стану у хворих з початковими проявами недостатності кровопостачання головного мозку. // Тези доп. в зб „Здобутки клінічної і експериментальної медицини (матеріали XLIХ підсумкової наук.-практ. конф. 2 червня 2006. - м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2006. – С. 57-59.

30. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості лікування хронічного болю у хворих з вертеброгенними синдромами. // Тези доп. в зб „Здобутки клінічної і експериментальної медицини (матеріали XLIХ підсумкової наук.-практ. конф. 2 червня 2006.- м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2006. – С. 59-61.

31. Шкробот С.І., Бударна С.І. Впровадження принципів доказової медицини в навчальний процес. // Тези доп. В матеріалах навч.-наукової конф. «Інтеграція укр. медичної освіти в Європейський та американський медичний простір», 15-16 травня 2006 р. Тернопіль. – С. 281-282.

32. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі особливості клінічного перебігу ішемічного інсульту у хворих з ураженням магістральних артерій голови. // В зб.: Актуальні питання медичної науки та практики». Вип. № 67 кн. 1. Запоріжжя, Дике Поле. 2007. – С. 226-228.

33. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості навчання лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина» на циклі «Неврологія» у ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. // Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції «Впровадження засад Болонської системи освіти: Український і зарубіжний досвід». – Тернопіль: Укрмедкнига, 2007. – С. 346-348.

34. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Синдром кісткової резорбції на тлі порушення функцій нервової системи. Збірник матеріалів пудсумкової науково-практичної конференції „Здобутки клінічної і експериментальної медицини».- м. Тернопіль. – Укрмедкнига, 2007. – С. 61

35. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Групи ризику виникнення остеодефіцитних змін у хворих з неврологічною патологією. // Український вісник психоневрології. Том 15, вип. 1 (50), додаток, 2007. – С. 137-138.

36. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Нейропротекторна терапія ішемічного інсульту. Тези. Матеріали 10 міжнародної конференції «Актуальні питання неврології» 23-26 квітня 2008 р. Судак, 2008. – 117-118.

37. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Оптимізація лікування когнітивних розладів у хворих, що перенесли черепно-мозкову травму. «Сучасні проблеми неврології і психіатрії». // Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю ТОККПНЛ та 50-річчю кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського. – Тернопіль, Новий колір, 2008. – С.120-123.

38. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Історія розитку та 50-річний досвід роботи кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, 2009. – С. 7-15.

39. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Етапи реабілітації хворих з больовими синдромами при остеохондрозі шийного та поперекового відділів хребта. // Вісник наукових досліджень. – № 4(53), ТДМУ «Укрмедкнига», Тернопіль, 2009, – С. 44-46

40. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості діагностики метастатичного ураження головного мозку. // Український неврологічний журнал. №4(13), 2009. – С. 64-69

41. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, метаболічними зрушеннями та темпами втрати кісткової маси. // „Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. Збірник матеріалів конференції 4 червня 2009 року.– Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2009. – С. 44-45.

42. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Оптимізація практично-орієнтованого навчання в процесі підготовки лікарів-неврологів під час проходження інтернатури. // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інтеграції медичної освіти у світовий освітній простір» 21-22 травня 2009 року. Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, 2009. – С. 296-298.

43. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Роль та значення новітніх інформаційних технологій в оптимізації підготовки фахівців-медиків. // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф) НЗ України: результати, проблеми та перспективи» 20-21 травня 2010 р. Тернопіль. ТДМУ, «Укрмедкнига», Тернопіль, 2010. – С. 362-363.

44. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Патогенетичні механізми втрати кісткової маси при хронічній алкогольній інтоксикації та програми лікувальної корекції. // Збірник матеріалів підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2010. – С. 50-51.

45. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Поліморфізм клініко-параклінічних змін при черепно-мозковій травмі. // Вісник наукових досліджень. - № 3. – 2010. - С.22.

46. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі клінічні особливості наслідків легкої черепно-мозкової травми. // «Здобутки клінічної і експериментальної медицини». Науково-практичний журнал. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2010. - № 2. – С. 90-92

47. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Клініко-інструментальні паралелі між ступенем неврологічних порушень, імунною реактивністю та темпами втрати кісткової маси у хворих що перенесли ішемічний інсульт. // Збірник матеріалів 55 підсумкової наук.-практ. конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ. - 2011. – С. 39-40.

48. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. // Український вісник психоневрології. 2012, т. 20, вип. 3(72). – с. 153-154

49. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі клініко-гемодинамічні особливості гострого періоду гемодинамічного ішемічного інсульту. // Український вісник психоневрології: науково-практичний журнал. – Х. : Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України, 2012, т.20 N 3. – С. 153

50. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Принципи формування концепції розвитку кафедри неврології, психіатрії, наркології та медичної психології на 2013-2017рр. // Мат. Х ювіл. Всеукр.навч.-наук. конф. з міжнародною участю «Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фарм) навчальних закладах України на новому етапі». Тернопіль, ТДМУ, 2013. – № 1, С. 343-344.

51. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Визначення груп ризику щодо виникнення вторинного остеопорозу після перенесеного ішемічного півкульного інсульту. // Збірник матеріалів конф. «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». Тернопіль, ТДМУ, 2013. – № 1, С. 44.

52. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни вмісту стабільних метаболітів оксиду азоту в гострому періоді ішемічного інсульту. Медхімія, 2013, № 2, – С. 72-76

53. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Деякі особливості морфометричних показників серця у хворих з кардіоемболічним ішемічним інсультом. // Український неврологічний журнал. №3(28). - 2013. – С. 156.

54. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни вмісту ендотеліну-1 у гострому періоді ішемічного інсульту. Збірник тез науково-практичної конференції «Сучасні аспекти клінічної неврології» 13-14 березня 2014 року. Івано-Франківськ. - 2014. – С. 65-66

ф55. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Клінічні особливості перебігу віддаленого періоду черепно-мозкової травми та гострого періоду ішемічного інсульту. // Збірник матеріалів підсумкової науко-практичної конференції. Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. – С. 48

56. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Досвід підвищення ефективності післядипломного етапу практичної підготовки лікарів-інтернів «Загальна практика – сімейна медицина» з циклу нервові хвороби з курсом дитячої неврології. // Мат. Всеукр. наук-практ. конф. З міжнародною участю «Досягнення і перспективи кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України». Тернопіль, ТДМУ, 2014, Ч.2. – С. 568-570

57. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту. // Буковинський медичний вісник. – 2014. – Том 18, №4 (72). – С. 147-151. (фахове видання).

58. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Можливості корекції психоемоційних порушень у пацієнтів із розсіяним склерозом. // Укр. мед. часопис. - 2014. – N 5. - С. 68-70.

59. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Досвід кафедри в оптимізації навчального процесу. Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю, присвяченої пам’яті ректора, члена-кореспондента НАМН України, професора Леоніда Якимовича Ковальчука «Реалізація закону України «Про вищу освіту» у вищій медичній та фармацевтичній освіті України». - Тернопіль, ТДМУ, Укрмедкнига. 2015. – С.401.

60. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Активність різних підтипів супероксиддисмутази у гострому періоді ішемічного інсульту. // Буковинський медичний вісник. 2014, т. 18, № 4(72). С. 147-151

61. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Активність каспази-3 та катепси-ну Д при різних підтипах ішемічного інсульту. // SienceRise. 2015. – № 8(3).–С. 18-24

62. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Гемодинамічні показники у гострому періоді кардіоемболічного ішемічного інсульту. // Матеріали підсумкової LVIII науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та експериментальної медицини». - Тернопіль, 17 червня 2015 р.- С. 82-83.

63. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Підвищення ролі практичної підготовки студентів стоматологічного факультету в процесі викладання «Неврології в т.ч. нейростоматології». // Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» 2016, том 1. – С. 325

64. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Клініко-неврологічні характеристики різних підтипів ішемічного інсульту. // Матеріали підсумкової LIX науково-практичної конференції «Здобутки клінічної та екпериментальної медицини». – Тернопіль, ТДМУ. - 2016. – С. – 187-188