Підручники та посібники

Підручники, видані викладачами кафедри: 

1. Neurology: textbook / I.A. Hrygorova, L.I. Sokolova, R.D. Herasymchuk et.al.; edited by  I.A. Hrygorova, L.I. Sokolova. - Part 1. General Neurology. Capter 1. Basic Principles of structure and functioning of the nervous system. Capter 2. Sensitive system and symptomas of its lesion. Capter 28. Paroxysmal states in the clinic nervous system.  - Kyiv: AUS. Medicine Publishing, 2017 – 624 c. +32 p. color insert.  

2. Неврология:  учебник / И.А.  Григорова, Л.И. Соколова, Р.Д. Герасимчук и др.; под. ред. И.А. Григоровой, Л.И. Соколовой. - К.: ВСИ "Медицина", 2016 г. – 680 с.  + 32 цветн. вкладки

3. Неврологія: нац. підручник / І.А. Григорова, Л.І. Соколова, Р.Д. Герасимчук та ін.; за ред. І.А. Григорової,  Л.І. Соколової. - К.: ВСВ "Медицина", 2014 – 640 с. + 32 с. кольор. вкл.  

4. Психічне здоров’я /О.С.Чабан , В.Т.Ящук , Я.М.Несторович – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2008. – 480 с.

5. Метатеорія менеджменту життя (самогубство і причини, наслідки та його попередження)  / С.І. Шкробот, Б. Андрушків, П. Дудкін, С. Костін, Г.Кучер. – Тернопіль: Тернограф, 2008. – 816 с. (24 с).

6. Neurology in lectures / S.I. Shkrobot, I.I. Hara – Ternopil: «Ukrmedknyga», 2008. – 320 с.

7.  Сімейна медицина: підручник / С.І. Шкробот, А.М. Дорогий, З.В. Салій, І.І. Гара.  – Тернопіль: "Укрмедкнига", 2005. – 605-677 с.

8. Медсестринство в неврології / С.І. Шкробот, М.М. Іщенко, А.М. Дорогий, З.В. Салій, І.І. Гара, Є.О. Нечай. /за ред. С.І. Шкробот.  – Тернопіль,  "Укрмедкнига", 2003. – 298 с.

Посібники, видані викладачами кафедри: 

1. Коронавірусна хвороба: підходи до ведення пацієнтів. Сучасний погляд на особливості нейропатогенезу COVID-19. Сучасні діагностичні критерії субарахноїдального крововиливу : Навч.-наук. посібник. - Тернопіль 2021 - C.629-645

2. Актуальні аспекти вищої медичної освіти за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». Імплементація нової системи класифікації епілепсії в освітній процес: Навч.-наук. посібник / за ред. проф. Л.С.Бабінець. - Тернопіль: Осадца Ю.В., 2021. -  С. 19-27 

3. Первинна медична допомога. Том 2. Поліпрофільні питання в загальній лікарській практиці. Розділ 13 «Неврологія»: навч. посіб. /за ред. проф. Л.М. Бабінець. – Львів:  "Магнолія", 2019. – С.256-297.  

4. Topical diagnosis of the nervous system patology. Diagnostic's search algoritm / Shkrobot S.I., Budarna O.Ya., Saliy Z.V., Sokhor N.R., Milivska-Vovchuk L.S Тернопіль: ТДМУ, 2019. - 156 с.

5. Топічна діагностика патології нервової системи. Алгоритм діагностичного пошуку»: навч. посіб. /С.І. Шкробот, З.В. Салій, О.Ю. Бударна, Н.Р. Сохор, М.І.Салій. - Тернопіль: ТДМУ, 2018. - 156 с. 

6. Екстрена та невідкладна медична допомога. Посібник для лікарів-інтернів з підготовки до складання ліцензійного іспиту "Крок-3": посібник /Шкробот С.І., Бударна О.Ю., Мисула М.С., Дуве Х.В., Салій З.В., Салій М.І., Сохор Н.Р. - Тернопіль: ТДМУ, 2017. - 384 с. 

7. Сімейна медицина. розділ «Неврологія»: навч. посіб. /за ред. В.Б. Гощинського, Л.М. Бабінець, Є.М. Стародуба. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2014. – 1154 с. 

8. Нейропсихологія (лекції та додатковий матеріал курсу): навч. посіб. /О.С.Чабан, М.М.Гуменюк, В.А.Вербенко. – Тернопіль: ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. – 92 с.

9. Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці. Підрозділ «Наукова робота. Здобуття докторського ступеня (габілітація)» /за ред чл.-кор. АМН України д.м.н., проф. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006 – С. 260-266.

10. Досвід Віденського медичного університету в реформуванні системи освіти. Перспективи співпраці. Підрозділ «Неврологія /за ред чл.-кор. АМН України д.м.н., проф. Л.Я. Ковальчука. – Тернопіль: ТДМУ «Укрмедкнига», 2006. – С. 205-212.