НОВИНИ

5 грудня у приміщенні Тернопільської обласної комунальної клінічної лікарні в рамках засідання обласного товариства неврологів відбулася науково-практична конференція

«Сучасні аспекти клінічної неврології».

На конференції з доповідями виступили Міщенко Т.С., д. мед. наук, професор, завідуюча кафедри неврології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Скибчик В.А., д.мед.наук, професор кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, Міщенко В.М., д. мед. наук, професор, завідуючий відділом судинної патології головного мозку Харківського інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України, Шкробот С.І., д. мед. наук, професор, завідуюча кафедри неврології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» та Колеснікова Л.І., головний позаштатний спеціаліст УОЗ ОДА зі спеціальності «неврологія».

У своїй доповіді «Алгоритм діагностики та лікування хронічних порушень мозкового кровообігу» професор Міщенко Т.С. зупинилася на статистичних даних щодо розповсюдженості та захворюваності на церебро-васкулярну патологію. Зокрема, наголосила, що розповсюдженість даної патології у світі зросла на 118 %, захворюваність на 70 %, інвалідизація на 73 %. Особливе занепокоєння викликає зростання частоти хронічних та гострих церебро-васкулярних захворювань у пацієнтів молодого віку (на 25 %). Важливе місце серед судинної патології займає проблема малих інсультів. Тамара Сергіївна детально зупинилася на причинах, факторах ризику малих інсультів, патогенетичних механізмах їх розвитку, підкресливши, що основною причиною таких інсультів є ураження дрібних судин головного мозку (у 50 % хворих). Доповідач окремо зупинилася на чинниках, що визначають прогресування неврологічної симптоматики після перенесеного малого інсульту, а також на питаннях прогнозу та інвалідизації. Значна частина доповіді була присвячена проблемі когнітивних порушень, що виникають після малих інсультів.

Доповідь професора Скибчика В.А. «Ацетилсаліцилова кислота в профілактиці серцево-судинних захворювань, світові тенденції і нові практичні підходи» була присвячена питанню антитромбоцитарної терапії у лікуванні та профілактиці серцево-судинних захворювань. Доповідач зазначив, що у лікуванні коронарного синдрому визначальним і надалі залишається «золотий стандарт» – ацетилсаліцилова кислота. Василь Антонович детально зупинився на принципах призначення антитромбоцитарної терапії. Велика увага в доповіді була приділена місцю ацетилсаліцилової кислоти у первинній та вторинній профілактиці інсульту.

З наступною доповіддю «Клініко-неврологічні аспекти фіброміалгій» виступив професор Міщенко В.М. У своїй доповіді Владислав Миколайович зупинився на актуальності вивчення питання болю у медичній практиці. Він звернув увагу на те, що 90 % всіх захворювань супроводжуються виникненням больового синдрому, підкреслив, що 11-40 % всіх звернень за первинною медичною допомогою – це біль, причому у 20 % випадків гострий біль переходить у хронічний. Доповідач дав визначення фіброміалгії, навів статистичні дані щодо її розповсюдженості (1-5 % серед усієї популяції), зупинився на історії вивчення феномену фіброміалгії. У доповіді були детально наведені етіологічні чинники та патогенетичні механізми її виникнення, клінічна характеристика. Окремо виділено питання коморбідності фіброміалгії з мігренню, вертеброгенним та міофасціальним синдромом.

Професор Шкробот С.І. у своїй доповіді «Алгоритм діагностики та лікування міастенії та міастенічних синдромів» наголосила на зростанні захворюваності на міастенію та мі астенічні синдроми, зокрема синдром Ламберта-Ітона. Детально зупинилася на сучасній класифікації міастенії, етіології та патогенетичних механізмах розвитку набутої міастенії, клінічній характеристиці хвороби. Доповідач навела нові методи діагностики міастенії (функціональні проби, імунологічні, інструментальні (КТ, МРТ), електрофізіологічні методи діагностики). Важливе місце у доповіді було відведено сучасним методам лікування, з врахуванням аутоімунного механізму у розвитку даного захворювання (глюкокортикостероїди, цитостатики, плазмофорез, імуноглобуліни). Світлана Іванівна поділилася власним практичним досвідом лікування хворих з міастенією та міастенічними кризами.

Головний позаштатний спеціаліст УОЗ ОДА зі спеціальності «неврологія» Колеснікова Л.І. виступила з доповіддю на тему «Досвід проведення тромболізису в умовах відділення інтенсивної терапії Тернопільської комунальної клінічної психоневрологічної лікарні». Доповідач зупинилася на науково обгрунтованій базі даних методики тромболізису, розповіла про основні покази до проведення процедури тромболізису, алгоритм проведення даного методу лікування. Оприлюднила досвід Тернопільської обласної комунальної клінічної психо-неврологічної лікарні з проведеного тромболізису, основні досягнення та перспективи. Окремо окреслила шляхи оптимізації впровадження методики тромболізису.

В обговоренні активну участь взяли лікарі-неврологи, лікарі-інтерни та студенти ІУ курсу медичного факультету.